Volební program 18

Bydlení

Na základě vašeho zájmu v minulém volebním období vám chceme znovu nabídnout možnost odkoupení bytů, ve kterých bydlíte, do vašich rukou za již nyní nastavených transparentních podmínek. V současné situaci na trhu s byty v Praze to považujeme za optimální poskytnutí jistoty bydlení. Znovu chceme postupovat bez složitého vybírání komu ano, komu ne. Stačí pouze potvrzený zájem většiny obyvatel domů. Prostředky získané z prodeje bytů budou použity pro další rozvoj Prahy 14 a musí z nich mít užitek všichni její obyvatelé. Část výtěžku z prodeje proto převedeme do participativního rozpočtu, v jehož rámci mohou občané sami rozhodovat, jak finanční prostředky využít. Dále se budeme snažit získat pro potřeby městské části další byty do správy od hl. m. Prahy nebo výstavbou obecních bytů. Zajistíme dostatečnou kapacitu kontejnerů pro tříděný odpad.

Péče o seniory

Na Praze 14 stále chybí větší dům pro seniory. Nyní probíhající rekonstrukce Domova sociálních služeb v Bojčenkově ulici na Černém Mostě řeší situaci jen částečně. Dlouhodobě se snažíme získat areál Unip u kyjského kostela a blízké školy, kde by bylo vhodné místo k výstavbě skutečného domova pro seniory. Rádi bychom zde vybudovali i chráněné dílny. Podle současných poznatků se v takovém prostředí žije seniorům nejlépe. Pokud nebudeme úspěšní, připravíme projekt výstavby domova na pozemku Broumarská jih.

Investice a finance

Budoucím generacím chceme předat nezadluženou budoucnost. Prosazujeme vyrovnaný rozpočet a kvalifikované a uvážlivé čerpání dotací na smysluplné projekty. Investice na Praze 14 se nesmí stát budoucí zátěží.
Část financí vyhradíme pro vámi navrhované projekty do participativního
rozpočtu. Nebudeme navrhovat zvyšování místních poplatků a daní.

Životní prostředí

Za klíčovou považujeme realizaci pěti velkých akcí zaměřených na zlepšení
životního prostředí a kvality života s významem pro celou městskou část. Menší projekty jsou určené především občanům v blízkém okolí.

• Výstavba Biotopu u Kyjského rybníka. Přírodní koupaliště s kořenovou čističkou bylo naší programovou prioritou i v tomto volebním období. Kvůli obstrukcím opozice se nám nepodařilo tento záměr splnit. Nyní jsou však již všechny administrativní překážky odstraněny a vybudování odpočinkového areálu s koupalištěm, udržovanými plochami zeleně, dětskými hřišti, volejbalovými kurty a dalším sportovním vybavením nic nebrání. Komplex bude postupně doplněn restaurací a saunou.
• Příprava projektu na využití pozemků Broumarská jih. Prostor při silnici Broumarská na druhé straně od Kyjského rybníka chceme využít pro tolik potřebný domov seniorů, areál např. s minipivovarem a odpočinkovou zónu. Pozemek na hranici současného kamenictví je možné využít pro možné obnovení centra starých Kyjí.
• Revitalizace Centrálního parku Černý Most. Toto rozsáhlé území je klíčovou odpočinkovou a relaxační zónou pro obyvatele Černého Mostu. V nynější podobě již nevyhovuje ani stavem, ani kvalitou současným potřebám. Na základě vypsané architektonické soutěže bychom rádi uskutečnili projekt, který bude přátelský ke všem uživatelům, vhodně vyřeší využití rybníčku Aloisov a celý park se stane oblíbeným místem vašich setkání.
• Park U Čeňku. Podpoříme dokončení všech etap rekreačního parku U Čeňku s důrazem na vznik nových odpočinkových zón u Rokytky a na Čihadlech. Projekt parku, který byl současným vedením magistrátu trestuhodně opomenut, si zaslouží rychlé dokončení.
• Úprava náměstí v Hloubětíně. Podpoříme realizaci projektu, který vyřeší proměnu centrálního náměstí v Hloubětíně do jednotného celku z hlediska funkce i vzhledu.

Další projekty
• Úprava prostranství v okolí restaurace U rybníka. Vyhlásíme architektonickou soutěž na ztvárnění celého tohoto území včetně břehu Kyjského rybníka. Cílem je vytvoření odpočinkové zóny s restaurací a dětskými hřišti.
• Podpora propojení cyklostezky okolo Rokytky.
• Volnočasové hřiště v prostoru u hráze Kyjského rybníka směrem k Tálinské ulici.
• Pozemky u Lednické ulice v Kyjích. Budeme pokračovat v jednání s vlastníky pozemků o vymístění provozoven a nalezení koncepčního řešení rozvoje celého tohoto území.
• Úprava prostoru na skále nad Kyjským rybníkem ve spolupráci s Lesy hl. m. Prahy. Podle přání občanů je možné tuto část využít např. ke sportu a rekreaci. Toto území by se tak stalo příjemným cílem krátkých výletů nejen pro mateřské školy, ale i pro rodiny.
• Zeleň. Budeme dbát na to, aby nám současná zeleň neubývala. Nepřipustíme žádnou její redukci. Budeme ji chránit a kultivovat.

Bezpečnost

Tam, kde končí slušnost, musí nastoupit zákon. Podpořili jsme redukci počtu heren, díky čemuž se situace s výskytem podivných živlů zlepšila. Bohužel se stále setkáváme s oprávněnými stížnostmi občanů bydlících na Černém Mostě na opakované narušování běžného občanského soužití, zejména nočního klidu. V oblasti Hloubětína zaměříme preventivní kroky na okolí stanice metra Hloubětín a na okolí ubytoven v ulici Nástrojařská. Slušní občané nesmí zůstat bez pomoci proti těm, kteří nechtějí, nebo neumějí respektovat právo ostatních na klid a bezpečí. Nadále budeme jednat s Městskou policií a také s Policií ČR o důsledném postihování narušitelů slušného soužití. Budeme trvat na zákazu konzumace alkoholu na vybraných místech Prahy 14. Okolí večerek s vůní pisoárů a chodníky plné nedopalků nechceme. Zasadíme se o vytvoření vzniku jednotky dobrovolných hasičů.

Školství

Do školství a o školství mluví téměř každý. Pojmy jako inkluze, povinná docházka dětí do školek od pěti let, dvouleté děti ve školkách a další sociálně inženýrské výmysly jsou bohužel realitou. My chceme nechat co nejvíce pravomocí a odpovědnosti na ředitelích a učitelích ve školách a školkách. Oni svým žákům a jejich potřebám rozumí nejlépe. Školství musí být apolitické, bez jakýchkoli nepatřičných zásahů.

• Podpořili jsme výstavbu mateřské školy na Jahodnici. V souvislosti s rozvojem Jahodnice budeme potřebu umístění dalších dětí do školek průběžně řešit.
• Podle demografického vývoje prověříme možnost výstavby školy na vhodném místě na Jahodnici. Podmínkou je souhlas Ministerstva školství se začleněním školy do vzdělávacího systému.
• Ve všech školách podpoříme nutné investice do vylepšení prostředí a vybavení pro žáky i učitele.
• Dokončíme výstavbu tělocvičny v základní škole Šimanovská v Kyjích.

Doprava

Páteřní komunikace vedoucí Prahou 14 jsou velmi zatíženy stále narůstající tranzitní dopravou. Z toho vyplývají snahy řidičů zkracovat si cestu obytnými čtvrtěmi. Znepříjemňují tak život našim občanům.

• Podpoříme urychlené dokončení Pražského okruhu, který má propojit hradeckou a brněnskou dálnici.
• Jsme proti vedení vnitřního Pražského okruhu ulicemi Průmyslová a Kbelská.
• Budeme hledat možnosti zklidnění dopravy na tranzitech Hloubětínem na Poděbradské a Kolbenově ulici.
• Zaktualizujeme koncepci dopravy na Praze 14. Na komunikacích v naší správě omezíme tranzitní dopravu.
• Prosadíme vznik vlakové zastávky na Rajské zahradě, celkově budeme podporovat efektivnější využití potenciálu železniční dopravy v Praze.
• Prosadíme projekt výstavby vlakových zastávek na Jahodnici a v Jiráskově čtvrti ve spolupráci se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) a starosty okolních městských částí.
• Jsme proti prodloužení tramvajové tratě z Lehovce přes Broumarskou do ulice Ocelkova.
• Jsme proti zvažované výstavbě skladu v areálu Coca Cola v Kyjích. Tento areál by hlukem z dopravy a zvýšenými emisemi znepříjemnil život obyvatelům Jahodnice.
• Jsme proti zastavění pozemků mezi areálem Laktos a Kyjským hřbitovem u ulice Broumarská.
• Budeme důsledně proti povolení kontejnerového překladiště v Malešicích, které by dopravou na Průmyslové, hlukem a prachem zhoršilo životní prostředí v Kyjích.
• Jsme proti vytvoření placených parkovacích zón. Na komunikacích naší městské části upřednostníme bezplatné parkování rezidentů.
• Projednáme možnost vybudování nových parkovacích míst na Lehovci.
• Prověříme pro chodce nebezpečná místa v okolí silnic a železničních tratí.
• Budeme důsledně vyžadovat zajištění parkování u všech současných i nových stavebních projektů.

Podpora sportovních a dětských organizací

Chceme, aby děti na Čtrnáctce měly možnost aktivního sportovního a volnočasového vyžití. Proto si spolky a organizace, zabývající se mimoškolními aktivitami dětí a mládeže, naši podporu určitě zaslouží. Budeme pokračovat v transparentním a spravedlivém rozdělování finančních prostředků pro konkrétní projekty jednotlivých sportovních a výchovných organizací a spolků. Na školních hřištích umožníme sportování i mimo vyučovací hodiny. Podpořili jsme řešení pozemku pro TJ Kyje.